Kredyt a pożyczka – najważniejsze różnice

Często nasze potrzeby życiowe przewyższają możliwości finansowe, dlatego wiele osób wspomaga się usługami na rynku, które pozwalają na otrzymanie większych kwot w całości a oddanie ich odłożyć w czasie i rozbić na raty. Dla konsumenta w zasadzie nie ma znaczenia jak się nazywa ta usługa, czy jest to kredyt, czy pożyczka, mimo że różnice mają znaczenie dla niego samego. Dlaczego, mimo że zazwyczaj tych różnic nie znamy, intuicyjnie zobowiązanie zaciągnięte na poczet zakupu mieszkania nazywamy kredytem, a te mniejsze pożyczką. Przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Kredyt – definicja

Zgodnie z art. 69 dotyczącym umowy kredytu w .Dz.U.2018.0.2187:

“Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Zasady dotyczące udzielania kredytów są określone więc przez prawo bankowe. W pierwszym paragrafie tego artykułu mamy zawarte już cztery najważniejsze elementy wyróżniające produkt finansowy, jakim jest kredyt. Po pierwsze, przy tego typu usłudze konieczna jest umowa. Drugim elementem jest konieczność określenia celu, na który mają zostać przeznaczone przekazane do dyspozycji środki. Dodatkowo sprecyzowano, że przedmiotem umowy kredytowej mogą być tylko środki pieniężne, zatem udostępnianie żadnych ruchomości i nieruchomości nie może być jej przedmiotem. Ostatnią istotną sprawą sprecyzowaną w tym zdaniu jest dokładnie określona w umowie kwestia odsetek, prowizji i terminów spłaty udzielonego kredytu.

Poza tym w umowie kredytowej muszą zostać określone, między innymi, następujące kwestie:

  • warunki dokonywania zmian w umowie oraz jej rozwiązania,
  • sposób zabezpieczenia kredytu – jest to bardzo istotne z punktu widzenia różnic pomiędzy pożyczką a kredytem,
  • wysokość prowizji.

Co to jest pożyczka

Pożyczka jest drugą możliwą formą zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Zasady, na jakich mogą być udzielane definiuje prawo cywilne. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka ma luźniejsze zasady dotyczące tego, kto może udzielić pożyczki. Może być udzielana przez instytucje bankowe, pozabankowe oraz osoby prywatne. Przedmiotem pożyczki nie muszą być środki pieniężne, oraz w pewnych przypadkach nie jest wymagane sporządzanie umowy pisemnej.

Na rynku dostępne są różnego rodzaju pożyczki, których spłata jest zabezpieczona, jak pożyczka pod zastaw nieruchomości, ale nie jest to warunkiem, który musi być spełniony do zaciągnięcia takiego zobowiązania.

Pożyczka nie musi być także odpłatna, co jest istotną informacją dla osób prywatnych pożyczających środki swoim znajomym bądź bliskim, chcącym sporządzić umowę.

Różnice między kredytem a pożyczką

Podsumowując, oto najważniejsze kwestie odróżniające kredyt od pożyczki:

  • strona udzielająca (w przypadku kredytu może być to tylko bank),
  • forma zawarcia umowy (w przypadku pożyczki nie zawsze musi mieć formy pisemnej),
  • cel zobowiązania (w umowie kredytowej musi być jednoznacznie określony, w przypadku pożyczki jest dowolny),
  • przedmiot (kredyt dotyczy tylko środków pieniężnych).

Oznacza to, że zasady dotyczące kredytu są znacznie bardziej sprecyzowane. Z tego powodu konsumenci w razie potrzeby zaciągania dużych zobowiązań (np. na zakup mieszkania, samochodu) swoje kroki kierują do banku. Pożyczki, ze względu na mniej sformalizowane reguły dotyczą zwykle mniejszych kwot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *