Odsetki ustawowe — jak obliczyć ich wysokość?

Odsetki ustawowe mogą przybierać formę odsetek ustawowych należnych od sumy pieniężnej, odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Czym się od siebie różnią i jakie wartości przybierają w 2019 roku?

 

Odsetki ustawowe od sumy pieniężnej

 

Kwestie odsetek ustawowych od sumy pieniężnej reguluje art. 359 § 1 K.c. Zgodnie z jego zapisami odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli ich wysokość nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, czyli w tym roku 5%.

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jeśli dłużnik spóźnia się ze spłatą pożyczki czy kredytu, wierzyciel może zażądać odsetek, nawet jeśli nie poniesie z tego powodu żadnej szkody.

 

Jak obliczyć ich wysokość?

 

Aby obliczyć wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, do aktualnej Do wysokości stopy referencyjnej NBP (1,5%) dodaj 5,5%. W 2019 roku wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7%.

Aby wyliczyć kwotę odsetek, jaką naliczysz dłużnikowi za opóźnienie w spłacie, zrób to wg następującego wzoru:

(kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek)/365 dni

Co ważne, jeżeli wyliczona kwota przekroczy wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Ich wartość wynosi 14%.

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

Wierzyciel może naliczyć Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, jeśli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Warunkiem jest jednak handlowy charakter transakcji. Może być to np. odpłatna dostawa towaru czy odpłatne świadczenie usługi.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczane są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych. W tym roku wynoszą więc 9,5%. (1,5% + 8%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *