Czego nie może zająć komornik?

Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim etapem procesu windykacji należności. W artykule wyjaśnimy, co może a czego nie może zająć komornik.

 

Egzekucja komornicza to czarny scenariusz każdego dłużnika. Już sama wizja utraty dochodów, zgromadzonych ruchomości (często także nieruchomości) budzi grozę i generuje potężny stres. Czy dramatyczne wyobrażenia nieterminowych płatników znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy komornik może pozbawić dłużnika gromadzonego przez lata majątku i… środków do życia?

 

Co może zająć komornik?

 

Zgodnie z prawem komornik może zająć należące do dłużnika ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenie (w zależności od źródła dochodu i tytułu zadłużenia — od 50 do 100% kwoty) oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych. Co ważne, aby zapewnić dłużnikowi środki na spełnienie codziennych potrzeb, komornik musi pozostawić na koncie tzw. kwotę wolną od zajęcia. W 2021 rob wynosi ona tyle samo, ile minimalne wynagrodzenie za pracę – 2062 zł netto.

 

Czego nie może zająć komornik?

 

Prawo wskazuje także listę przedmiotów, których komornik w toku egzekucji zająć nie może. Zgodnie z zapisami art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego są to:

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę;
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

 

Jeśli dłużnikiem jest rolnik, przedmiotem egzekucji nie mogą być dodatkowo:

 • maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym;
 • ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
 • nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego.

 

Wolne od egzekucji komorniczej są także wpływ na konto bankowe pochodzące z/ze:

 • świadczeń alimentacyjnych;
 • dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych;
 • zasiłku dla opiekunów;
 • świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych;
 • środków przyznanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
 • zastępczej.

 

„Wchodząc na konto”, komornik nie ma wglądu do danych dotyczących źródła wpływów. Aby nie zajął świadczeń pochodzących z ww. źródeł, należy poinformować go o takowych i odpowiednio je udokumentować. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *